Missie en visie

Gelijke kansen door verschil te maken

ONZE MISSIE

De Professor Burgerschool is een school waarin de unieke talenten van iedere leerling worden herkend en ontwikkeld in een stimulerende en veilige omgeving. Door gewaagde en passende doelen aan de leerlingen en onszelf te stellen voorzien wij in eigentijds en stimulerend onderwijs. Het team van de Professor Burgerschool stelt zich tot doel leerlingen zelfredzaam te laten zijn in een talige en horende wereld.

Visie

De school kenmerkt zich door een sterk en positief schoolklimaat, dat is een veilige, uitdagende, duidelijke  pedagogische en didactische leeromgeving. In de groepen wordt doelgericht, planmatig en methodisch onderwijs op niveau aangeboden door vakkundige leerkrachten en ondersteuners met specifieke expertise rondom communicatie en slechthorendheid. Op de volgende wijze streven wij naar kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen:

Communicatie en passend taalaabod

Het stimuleren van de communicatie, dat is de spraak- taalontwikkeling en hoorontwikkeling staat centraal in ons onderwijs, dus ook in het aanbieden van de basisvaardigheden in het onderwijs zoals taal, lezen, spellen, rekenen, leren leren en sociaal-emotionele vaardigheden. Wij bieden een passend taalaanbod, visualiseren taal in beeld en geschrift en ondersteunen de gesproken taal met gebaren. De lokalen zijn voorzien van geavanceerde apparatuur waardoor de leerlingen de gesproken informatie beter kunnen opnemen en verwerken. Wij integreren dagelijks logopedie met onderwijs en bieden logopedische behandeling. In sommige gevallen is dit ook in combinatie met fysiotherapie.

Eigenaarschap

De leerlingen zijn (mede)eigenaar van hun leerproces. Wij activeren dit eigenaarschap doordat leerlingen weten aan welke doelen zij werken en hoe zij die doelen gaan realiseren. Onze leerlingen worden gestimuleerd en hen wordt geleerd om te evalueren en te reflecteren op gestelde doelen. Wij werken hierbij volgens de aanpak van Jay Marino: ‘Continuous Improvement’ (‘continu verbeteren’). Dit is een aanpak waarbij het eigenaarschap van kinderen vergroot wordt. Kenmerkend voor Continuous Improvement is de mate waarin leerlingen expliciet betrokken worden bij hun onderwijs. Samen met de leerkracht en onderwijsondersteuner werken ze aan resultaten door met elkaar een missie op te stellen, door gezamenlijke afspraken te maken en doelen te formuleren (gemeenschappelijke en individuele). Iedere leerling kan de eigen vorderingen bijhouden in een portfolio. Dit schooljaar gaan wij een start maken met een door leerling geleid oudergesprek, zodat wij een open dialoog met kind én ouder(s) hebben over het werk op school. Op de Professor Burgerschool noemen we deze aanpak ‘Doelgericht Werken’. 

 

21e Eeuwse leren

VierTaal en de Professor Burgerschool willen graag alle leerlingen klaarstomen voor de 21e eeuw. De Professor Burgerschool traint de leerkrachten en ondersteuners om samen met de leerlingen te leren werken in de 21e eeuw. Het draait om: samenwerken, problemen oplossen, creativiteit, kritisch denken en sociale vaardigheden. Maar natuurlijk ook om nieuwe gadgets op ICT gebied. Zo hebben alle leerlingen van de midden- en bovenbouw een iPad en hebben de jongere groepen toegang tot enkele iPad’s en computers. Ook hebben we verschillende hulpmiddelen om te programmeren en een ontdeklab waar de leerlingen o.a. aan de slag kunnen met de 3D-printer, robotica en technisch lego.

Deze digitale leermidde­len zijn ondersteunend voor ons onderwijs en leiden tot onderzoekend leren. De inzet van ICT en het oefenen van 21e eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd in alle domeinen. Onze school heeft om deze reden het predicaat Excellente School 2016-2019 gekregen. Ook in de contacten met ouders en de omgeving werken we digitaal, door middel van ouderportaal Social Schools. 

 

Talentontwikkeling

Kunst, cultuur, muziek, ICT, techniek en bewegen zijn bij ons erg belangrijk! 

Je leert op een andere manier denken, je kunt jezelf op een andere manier uiten en je leert samenwerken en in stapjes een proces uitdenken. Het is ook leuk om te kijken hoe anderen dat doen. We besteden specifiek aandacht aan bewegingsonderwijs, muziek, techniek, cultuureducatie en ICT ­vaardigheden met hulp van speciaal opgeleide (vak)leerkrachten. Om de theatertalenten ook een podium te geven, wordt er tweemaal per jaar een podiumoptreden georganiseerd en geven de schoolverlaters een eindmusical. Daarnaast staat de vrijdagmiddag in het teken van workshops. Leerlingen kiezen zelf voor een workshop die passend is bij hun behoefte en uitdaging.

 

Kernwaarden

“Humaniteit”

Aansluitend op de kernwaarde van stichting VierTaal staat ook op de Professor Burgerschool deze kernwaarde centraal. Wij baseren ons handelen op de menselijke maat vanuit openbaar onderwijs: toegankelijk onderwijs waarbij iedere geïndiceerde leerling welkom is ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Onderliggende kernwaarden die verder als basis onder de missie en visie van de school liggen, zijn: 

– Vertrouwen: in elkaar en elkaars kwaliteiten en ontwikkelpunten.

– Verantwoordelijk: met elkaar voor het grote geheel, maar ook als individu voor je eigen ontwikkeling.

– Vakmanschap: wij verwachten de hoogste inzet en kwaliteit van onszelf, zodat we die ook van onze leerlingen kunnen vragen.

Strategisch Instellingsplan

Onze school is onderdeel van Stichting VierTaal. Het Strategisch Instellingsplan van VierTaal heeft een belangrijke functie in de gezamenlijke identiteit van de scholen en diensten die vallen onder de stichting.

Kijk op VierTaal.nl voor het Strategisch InstellingsPlan