Kwaliteitskaart ouders - heropening school

Uitleg

Beste ouder,

Hieronder vindt u de kwaliteitskaart voor het opengaan van onze school.

Tekst voorlezen?
Klik op het luidspreker icoon rechts bovenaan deze pagina.

Tekst vertalen?

1. Selecteer de tekst die u wilt laten vertalen
2. Klik 3 keer op de tekst
3. Kies vertalen
4. Kies de taal van uw keuze
5. Lees de tekst of klik links bovenin op de ‘play-knop’ voor voorlezen.

Doel

Deze kaart heeft als doel een heldere afspraken/richtlijn te delen met ouders op de manier waarop wij de school veilig kunnen heropenen. Het doel is dat wij het onderwijs binnen in een veilige omgeving zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als mogelijk beperken. Leerlingen zijn daarom zoveel mogelijk in de eigen klas met de eigen klasgenootjes en klassenteam*. We beperken het contact met andere klassen. Bij alles wat we doen staat het belang van de leerlingen en personeel centraal!

De afspraken in deze kwaliteitskaart zijn gebaseerd op:

  • RIVM richtlijnen
  • afspraken op bestuursniveau
  • afspraken op regio/schoolniveau

* Op de Burgerschool beperken we ons tot stamgroep en instructiegroep.
* Op de Alexander Roozendaalschool gaan we uit van de eigen klas/groep

Organisatie van het onderwijs en contacten met ouders

Alle leerkrachten gaan in de meivakantie op donderdag 7 en 8 mei naar school om alles voor te bereiden voor de komst van de leerlingen. Op deze manier kunnen wij 11 mei weer open voor de leerlingen.

Hoeveel dagen/uren op school?
Na de meivakantie mogen scholen voor het speciaal onderwijs open.

Tussenfase van 11 mei t/m 20 mei
Bij VierTaal kiezen we (met instemming van de MR) ervoor om de anderhalve
week na de meivakantie tot de Hemelvaart een tussenfase in te richten, waarbij we alle leerlingen op school te ontvangen in reguliere lestijden, maar er ook leerlingvrije dagen zijn.

maandag 11 mei: Leerlingen naar school van 8.30-14.30
dinsdag 12 mei: Leerlingen naar school van 8.30-14.30
woensdag 13 mei: geen leerlingen op school
donderdag 14 mei: Leerlingen naar school van 8.30-14.30
vrijdag 15 mei: Leerlingen naar school van 8.30-14.30
maandag 18 mei: Leerlingen naar school van 8.30-14.30
dinsdag 19 mei: geen leerlingen op school
woensdag 20 mei: Leerlingen naar school van 8.30-12.30
donderdag 21 en vrijdag 22 mei zijn leerlingen en personeel vrij i.v.m.
Hemelvaart

We hebben hiervoor gekozen omdat we rekening willen houden met:
– Veiligheid en welbevinden van leerlingen en personeel
– Belastbaarheid van het team
– Praktisch gebruik van ruimtes en tijd

School volledig open vanaf 25 mei
Vanaf maandag 25 mei zijn de scholen weer volledig open en draaien wij weer
ons volledige normale rooster met passende maatregelen als het gaat om 1,5
meter afstand tussen volwassenen en hygiëne in en rond de school.
De leerlingvrije juniweek is geannuleerd, zodat er drie extra lesdagen vrijkomen voor de leerlingen. De week van 1 juni ziet er als volgt uit:
ma 1 juni: vrij ivm 2de pinksterdag (de school is dicht)
di 2 juni: gewone schooldag, leerlingen naar school
woe 3 juni: gewone schooldag, leerlingen naar school
do 4 juni: studiedag, leerlingen zijn vrij
vr 5 juni: gewone schooldag, leerlingen naar school

Onderwijs op Afstand
Het onderwijs op afstand is niet meer niet nodig. Er wordt incidenteel wel
onderwijs op afstand geboden, als:
– de leerkracht meer dan 2 dagen ziek is en niet intern vervangen kan
worden, leerlingen zijn dan thuis;
– de leerling meer dan 2 dagen niet op school kan komen door ziekteverschijnselen;
– de leerling niet naar school kan komen ivm een gezinslid met
ziekteverschijnselen;
– de leerling zelf of een van de gezinsleden tot de risicogroep behoren

Inrichting van de lokalen
Voor de inrichting van de lokalen houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM als het gaat om afstand houden:
● Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren.
● Leerlingen en medewerkers onderling, bewaren zoveel mogelijk 1,5
meter afstand.
● Medewerkers onderling, bewaren altijd 1,5 meter afstand.

We houden ons verder aan de volgende afspraken in de school/lokalen:
– Als de leerlingen aan hun tafel zitten zorgen we toch voor onderlinge
afstand.
– We gaan niet met elkaar in de kring
– De lokalen worden ten alle tijden goed geventileerd. De ramen staan
zoveel mogelijk open.
– Leerkrachten die aanwezig zijn in een lokaal maken zelf afspraken over
hoe de afstand van 1,5 meter onderling kan worden bewaakt.

Groep 0-1-2
Ook de leerlingen van groep 0-1-2 zullen in de klas zoveel mogelijk aan hun tafel zitten of met maximaal 1 andere leerling in een hoek spelen. We gaan niet met elkaar in de kring.

– Doet u uw kinderen kleding aan die zoveel mogelijk zelfstandig uit
en aan kan worden gedaan?
– Wilt u eten en drinken meegeven dat zelf makkelijk genuttigd kan
worden? Bv. schoongemaakt fruit en bekers die de leerlingen zoveel
mogelijk zelf open kunnen maken.

Schooltijden
De leerlingen gaan op enkele leerlingvrije dagen na, elke dag volgens reguliere
schooltijden naar school.
– ma, di, do en vrijdag van 8.30 uur -14.30 uur
– woensdag van 8.30 uur – 12.30 uur

Leerkrachten hebben op de leerlingvrije dagen tijd om de lessen extra goed voor te bereiden, de ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen en contacten te leggen met leerlingen die niet op school zijn/overleggen met het zorgteam over deze leerlingen. Dit doen we zoveel mogelijk vanuit huis.

Vanaf 25 mei werken we weer alle dagen en is de school alle dagen open voor leerlingen.
Ook dan zijn leerkrachten buiten de uren dat de leerlingen er zijn zo veel
mogelijk thuis aan het werk.

Pauzes leerlingen
We kijken naar een rooster waarbij de kinderen zoveel mogelijk met hun eigen
groep en anders met maximaal één andere groep naar buiten kunnen. De pauzetijden worden zoveel als mogelijk gehandhaafd.

Ouders in de school
Ouders zijn helaas niet welkom in de school of op het schoolplein en zetten hun kind af bij het hek van het plein (Amsterdam en Purmerend) of bij de voordeur (Almere). Uitzonderingen worden overlegd met de teamleider van de locatie.

Buschauffeurs
Buschauffeurs zijn ook niet welkom in de school. Zij blijven ten alle tijden bij het halen en brengen in de bus. Er staan voldoende leerkrachten bij de busjes om te zorgen dat de leerlingen veilig uit kunnen stappen en de school in kunnen.

Leerlingenvervoer
School stemt de lestijden af met het leerlingenvervoer.
– Wilt u zelf ook contact opnemen met het leerlingenvervoer? U bent klant
van hen en het is goed om zelf ook af te stemmen en de leerlingvrije
dagen door te geven. School is slechts een “partner”.

Externen in de school
Externen zijn niet welkom in de school. Uitzonderingen worden overlegd met de teamleider van de locatie.
– Vaste externen zoals de fysiotherapeut, Kentalis Zorg en stagiaires
mogen na 25 mei de school weer in en houden zich aan de geldende
maatregelen in de school.
– Er zal dit jaar geen schoolfotograaf meer komen om foto’s te maken.

Onderwijsinhoud
Aanbod sociaal emotioneel
Na een soms stressvolle tijd thuis is het belangrijk dat er veel aandacht is voor
de pedagogische aanpak van leerkrachten naar de leerlingen toe. De school is
weer open, maar is niet zoals het was. En ook thuis heeft iedereen in een andere situatie gezeten. De leerlingen moeten het openen van de school als positief ervaren en de leerkrachten zetten zich daarvoor in. Er moet ruimte zijn voor het gesprek over de situatie en de ervaringen van de leerlingen.

– Er is ruimte om te delen wat je hebt meegemaakt
– Er is ruimte om weer aan elkaar en de nieuwe situatie te wennen
– Er is ruimte om te praten over ziekte of zelfs overlijden van dierbaren

Er komt een specifiek plan van aanpak als het gaat om het monitoren van het
welbevinden van onze leerlingen vanuit het zorgteam. Denk hierbij aan speciale lessen, observaties en gesprekken met ouders/leerlingen als dat nodig blijkt. Neemt u ook contact op met school als u zich zorgen maakt?

Aanbod vakinhoud
Het kan zijn dat er verschillen zijn ontstaan in waar de leerlingen in de lesstof
gebleven zijn. De leerkrachten gaan in de eerste 2 weken in kaart brengen wat
deze verschillen zijn en passen het onderwijsaanbod zo aan dat elke leerling het lesaanbod weer goed kan oppakken (tussenfase).

We bieden in de tussenfase tot 25 mei het volgende aan, verdeeld over de week:
– Taal
– Spelling
– Lezen (aanvankelijk, begrijpend, technisch)
– Rekenen
– Spel/sociaal emotioneel

Vaklessen komen tijdelijk te vervallen. (beeldende vorming, muziek en gym)
Na 25 mei volgen we weer ons reguliere rooster en onderwijsinhoudelijke
lesaanbod, inclusief vaklessen.
– Beeldende vorming en muziek geven de vakdocenten in het eigen lokaal
van de leerlingen
– Gym geven we buiten, als het weer het toelaat

Logopedie
Zowel de taallessen in de klas als de individuele behandeling/in kleine groepjes en onderzoeken kunnen direct worden opgestart. Op elke locatie zijn schermen beschikbaar die bij mondmotorische oefeningen kunnen worden ingezet als extra bescherming. (niet verplicht)

Achterwacht
– Er is op elke locatie altijd achterwacht aanwezig voor wanneer leerlingen
een time out nodig hebben
– Aanraken van leerlingen op directe wijze wordt alleen in uiterste gevallen
gedaan. Wanneer leerlingen gedrag laten zien waarbij de leerkracht de
leerling meer dan eens moet aanraken gaan we in overleg met ouders
om het kind thuis te houden en bieden we zo mogelijk Onderwijs op
Afstand.

Aanbod zieke/ afwezige leerlingen
– Als leerlingen meer dan twee dagen niet naar school kunnen komen op
medische grond (klachten/risicogroep) wordt er Onderwijs op Afstand
georganiseerd.
– Leerlingen die er niet zijn uit angst voor besmetting, worden met hulp van
de teamleider geïnventariseerd (zoals altijd na een vakantie) en
afgestemd met het zorgteam op school. Iemand uit het zorgteam neemt
direct in de eerste week contact met u op om afspraken te maken. Voor
deze leerlingen hoeft niet verplicht onderwijs op afstand te worden
georganiseerd. Als uw kind meerdere dagen afwezig is, doen wij melding
bij de leerplichtambtenaar. Zij zullen dan ook contact met u opnemen om
naar een oplossing te zoeken en u te helpen.

Contact met ouders over de voortgang
– De oudercontacten vinden zoveel mogelijk plaats via de telefoon, mail of
hangout.
– Het bespreken van het OPP wordt ook via de telefoon of hangout
gedaan. Het OPP wordt op papier meegegeven aan de leerling, met
medeweten van de ouders en het verzoek deze (na toelichting)
ondertekent mee terug te geven.
– Als er ouders zijn waarmee op afstand/digitaal zeer moeizaam een
gesprek mee gevoerd kan worden, mogen ouders bij wijze van
uitzondering op school komen voor een afspraak met de leerkracht.

Monitoren voortgang leerlingen
– De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen is een belangrijk
aspect na het openen van de school. We doen een 0 meting, observatie
en een handreiking voor extra lessen in de klas. Bij zorgen nemen we
direct contact met ouders op.
– De vakinhoudelijke ontwikkeling monitoren we ook middels een 0 meting
en plannen van daaruit het onderwijs verder.

Afsluiting schooljaar groep 8
Een afscheid zoals we dat gewend zijn zal in deze crisis helaas niet lukken. Er
zal niet altijd een middag of avond zijn waarbij alle kinderen van groep 8 een musical opvoeren voor alle ouders, broertjes en zusjes. We vinden het wel
belangrijk om goed afscheid te nemen van onze leerlingen. We denken samen
met alle betrokken collega’s de komende weken na over een passend alternatief en delen dit zo snel mogelijk met de leerlingen van groep 8 en hun ouders.

Gezondheid en hygiënemaatregelen in de school

Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, gaan we
zoveel mogelijk uit de weg. Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met leerlingen en houden onderling ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar.

Zieke/afwezige collega’s
Leerkrachten die ziek zijn of klachten hebben moeten verplicht thuis blijven. Ook kan het zijn dat een leerkracht niet kan komen werken omdat hij/zij tot de risicogroep behoort. We proberen intern dan de vervanging te organiseren. Het kan zijn dat uw kind dan les krijgt van een andere collega dan een bevoegde leerkracht. Bijvoorbeeld met inzet van onderwijsondersteuner en een logopediste. Dit is altijd onder de verantwoordelijkheid van een intern begeleider.
Als het ons niet lukt om vervanging te organiseren zal uw kind thuis moeten
blijven en bieden wij Onderwijs op Afstand.

Zieke/afwezige leerlingen
Leerlingen mogen niet naar school komen als er sprake is van symptomen van
het coronavirus. Zelfs met klachten als een verkoudheid wordt men geacht thuiste blijven en na 24 uur klachtenvrij te zijn mag de leerling weer naar school komen. Klachten die bij het coronavirus kunnen horen zijn: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, koorts of benauwdheid.
Als een of meerdere gezinsleden in het huishouden ernstige klachten
(koorts/benauwdheid) heeft, dient de leerling ook thuis te blijven, totdat het
gehele gezin 24 uur klachtenvrij is.

– Signaleren wij dat uw kind ziek is of klachten heeft en op school is? Dan
wordt u direct gebeld met het verzoek de leerling zo snel mogelijk op te
halen. Tot die tijd zal de leerling worden afgezonderd van de groep in een
aparte ruimte met toezicht. Daar wacht hij/zij totdat u er bent.
– Ook wanneer wij horen dat een gezinslid ziek is of ernstige klachten
heeft, gelden dezelfde maatregelen als wanneer de leerling zelf klachten
vertoont.

Handen wassen
Handen wassen met water en zeep is een bewezen effectieve manier om
besmetting te voorkomen.
– Alle medewerkers en leerlingen ontsmetten hun handen bij binnenkomst
bij de zuil met ontsmettingsmiddel
– De leerkrachten en leerlingen wassen op regelmatige basis (minstens 1X
per 2 uur) hun handen met water en zeep. Zij drogen hun handen met
papieren handdoekjes en gooien deze direct na gebruik weg
– Leerkrachten besteden aandacht aan een regelmatige instructie hoe je op
juiste wijze je handen wast. Het goed wassen van handen duurt ongeveer
45 seconden. (zo lang als het liedje “ik zag twee beren….”)
– De leerkrachten en leerlingen wassen hun handen na een toiletbezoek,
na niezen/hoesten, voor het eten/drinken en na het buiten spelen.
– Leerkrachten herhalen de instructie om de elleboog te hoesten en niezen
en wijzen de leerlingen daar op als het zich voordoet.
– Leerkrachten geven instructie over het vermijden van het contact met de
handen met eigen ogen en mond.

Mondkapjes en handschoenen
– Het gebruik van mondkapjes wordt niet als officiële maatregel gezien
vanuit het RIVM. Het gebruik van mondkapjes in en rond de school is niet
toegestaan.
– Het gebruik van handschoenen is toegestaan tijdens specifieke
activiteiten. Leerkrachten mogen gebruiken maken van handschoenen bij
handelingen waarbij er direct contact is met de leerling. Zoals het helpen
bij het eten/drinken, verschonen of een toiletbezoek. Na de handeling
worden de handschoenen direct weggegooid.

Eten en drinken
– De leerkrachten en leerlingen wassen hun handen bij het bereiden en het
eten van fruit en brood.
– De leerkrachten en leerlingen mogen geen voedsel of drinken delen.
– De leerkrachten en leerlingen nuttigen zoveel mogelijk drinken en eten
waarbij geen hulp nodig is van anderen.
– Ook tijdens het eten en drinken zitten de kinderen aan hun eigen tafel.
– Leerlingen pakken zoveel mogelijk hun eigen eten en drinken uit de tas
en ruimen dit ook zelf op.
– Na het eten en drinken reinigt de leerkracht alle tafels met een
desinfecterende spray en papieren doekjes

Schoonmaak
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven is, willen we de oppervlakken die met handen in contact zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft contactpunten zoals tafels, speelgoed, handgrepen, deurklinken, toiletbrillen, Ipads en chromebooks.
– Het schoonmaakbedrijf maakt elke dag 2X schoon. Om 12 uur komen zij
(extra) voor een ronde waarbij specifieke aandacht voor deze
oppervlakken. Zij reinigen onder andere met desinfecterende spray. Aan
het einde van de dag doen zij hun reguliere ronde en hebben daarvoor
ook extra aandacht voor het desinfecteren van oppervlakken.
– Op school zijn voldoende handschoenen, desinfecterende spray
(natuurazijn), papieren handdoekjes, desinfecterende gel en handzeep
voorradig voor alle klassen en andere ruimtes.
– Na het eten en drinken/tijdens het buitenspelen worden tafels en andere
oppervlakken gereinigd in de klas door de leerkrachten zelf.
– Vuilnisbakken worden op dagelijks basis geleegd
– Met name in de kleutergroepen moet alleen noodzakelijk
ontwikkelmateriaal beschikbaar zijn. De rest van de materialen moet
worden opgeborgen.
– Hoeken moeten zo worden ingericht dat deze goed schoon te maken zijn.

Looproutes
– In de school zijn looproutes duidelijk aangegeven. Ten alle tijden worden
deze looproutes gehandhaafd door medewerkers en leerlingen.
– Op het plein worden vakken ingericht waardoor het duidelijk is waar
kinderen met afstand een rij kunnen vormen.

Traktaties
– Er mogen geen traktaties worden uitgedeeld op school door leerlingen en
medewerkers
– De verjaardagen worden zonder traktaties gevierd in de klas

Uitstapjes leerlingen
– We doen geen uitstapjes/activiteiten met de leerlingen buiten de school
– Het schoolreisje wordt verschoven naar volgend jaar, zodra dit weer veilig
is.

Besmetting
Als blijkt dat meer dan één leerling of medewerker besmet is geraakt met het
coronavirus gedurende de opening van de school, neemt de regiodirecteur
contact hierover op met de GGD en stemt af hoe we moeten handelen.

Communicatie met ouders/DMR
– De kwaliteitskaart wordt is gedeeld met de DMR van SO Amsterdam voor
advies. De DMR heeft op 23 april een positief advies gegeven.
– Alle informatie die ouders nodig hebben wordt zo snel mogelijk gedeeld
via de mail en Social Schools.
– We communiceren duidelijk dat we streven naar een zo veilig mogelijke
leeromgeving voor onze leerlingen en medewerkers
– De kwaliteitskaart wordt geplaatst op de website van de school

Afstemming team
Deze kwaliteitskaart is zorgvuldig opgesteld in afstemming en input van het DT VierTaal, MT SO Amsterdam, veiligheidsfunctionaris, personeelsfunctionaris, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en ICT coördinator, coördinatoren logopedie en voorgelegd aan de DMR voor advies.